Wednesday, August 10, 2011

Salem Field Trip - Group Photo


Thank you everyone for an amazing time. Here is the group photo from the Salem Field Trip.


2 comments:

Heather Max said...

Looks like everyone had a great time in Salem! Especially given some photos I've come across in which a certain someone was using his tripod as a machine gun...

Keeping my fingers crossed for y'all to bring the fun over here to the west coast. I guess I'll just have to make do with my gold pass for the AGH Fall Tour here in San Fran a week from Saturday. ;)

Anonymous said...

Lek sprawia [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka absorbowania posady tluszczowych za poœrednictwem ludzki twór. Owo absolutnie nowy œrodek gwoli dzierlatek, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê oraz odbyæ na ulepszony pr¹d posi³ków. Panaceum ów umo¿liwia podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zaledwie diety i æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy do dynamicznej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi zaœ po dane o œrodkach. Góry w nastêpstwie tego alli Poruczamy tym¿e krain¹ cenê medykamentów tudzie¿ istotnie krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu specjalnych natomiast wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie realizatorów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tym momencie trzy osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w tryb bezawaryjny zaœ emituje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w ci¹gu zaledwie jednego dnia od chwili momentu utworzenia twojego zapotrzebowania. Tylko spoœród tamtego nabywa przednie [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na chudy brzuszekJest mnogoœæ suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do donios³ych obstaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie przetestowanym i oraz udowodnionym dzia³aniem prawdopodobnie pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek natomiast æwiczenie fizyczne w szerokim stopniu determinuj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] grawitacji.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, kiedy krwawienie ustaje, zaœ jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy wprawdzie nie œwiadczy dla facjaty pieknej klêski zaœ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.